Některé knihy - práce z let. 1994-2010

Dobrý den, jmenuji se Michal Slejška.

Narodil jsem se, studoval a žil v Praze - v minulém roce jsem se definitivně odstěhoval na vesnici. Tuto zmínku uvádím pouze proto, že má zcela zásadní vliv na vývoj mého pohledu na svět a pohyb grafika - designéra v něm. Dojíždění velmi pročistilo přátelské i pracovní vztahy a zvýraznilo osobní vidění nutného a marginálního. Pracovní i přátelská setkání ve městě se zkomplikovala a sousedi se zase nepřestávají divit, že si lze na živobytí vydělávat i něčím tak zbytečným jako je grafika - vždyť tu si přece ve Wordu dokáže udělat každý sám. Dlouhé cesty autem jsou pak časem který lze velmi dobře využít k přemýšlení.

Jak to všechno začalo aneb od počátku osobního profesního života.

Ke studiu v ateliéru knižní kultury a písma na VŠUP jsem se dostal velkou oklikou a hodně kostrbatou cestou přes polygrafii. V tomto poněkud složitém počátku profesní kariéry z velké části tkví moje výrazná orientace na knihy a vše s tím spojené.
Během středoškolského studia jsem se postupně naučil a provozoval tři, dnes již mrtvá řemesla (chemigrafii, reprodukční fotografii a litografii). Je logické, že jsem na svou odbornost plynule navázal. Spojil jsem zájem o kulturu, knihy a možnosti které mi dávala slušná znalost polygrafie a začal jsem navrhovat, ale i kompletně dozorovat tiskoviny - z největší části spojené s výtvarným uměním. Tato grafická činnost mi pak po roce 1992, kdy jsem odešel ze svého prvního zaměstnání art-directora časopisu Welcome to Czechoslovakia až do přibližně roku 2000 poskytovala relativní názorovou a výtvarnou svobodu. Po roce 1989 byl problém uhlídat kvalitu reprodukce, tisku i papíru a tak grafikova svoboda byla větší - v očích široké veřejnosti která potřebovala garanta (tehdy grafika) kterého dnes nahrazují nabídky různých studií, tiskových agentur, ale i samotného softwaru - z velké části bohužel vykoupené nižší výtvarnou kvalitou.

Knihy a katalogy.

Základním stavebním kamenem mé prezentace je od počátku soubor knih. Knih různého typu, obsahu i stáří. Při práci i výběru souboru jsem se řídil přesvědčením, že grafik pracující na zadaném knižním titulu či výtvarném katalogu by se měl vždy snažit respektovat dílo samotné.
Osobně knihu nechápu jako jednotlivé stránky, v lepším případě dvoustránky, ale jako celek - jako jakýsi druh filmu odvíjejícího se na stranách za sebou. Každou tiskovinu, kterou jsem prozatím navrhoval jsem se snažil zpracovat tak, abych ji chtěl jako normální uživatel vlastnit. Mou snahou nikdy nebylo a ani nebude prosadit práci grafika na úkor obsahu. Ideálem jsou knihy po jejichž přečtení uživatel nepoznal žádná omezení komfortu a po odložení přečteného svazku mu zbyl pouze příjemný pocit - na tento mnohokrát slyšený citát Františka Muziky si často vzpomínám - zpočátku jsem mu moc nerozuměl, ale několik let po promoci jsem jej plně pochopil a přijal.
Několik vybraných, zde předkládaných titulů je řazeno chronologicky jen částečně - některé jsou prezentovány ve skupině, kterou spojuje zadavatel. U návrhů jsem se pokusil krátce nastínit základní ideu popř. požadavky a výslednou cestu řešení. Důvodem proč jsem nevolil ostřejší a pro grafickou prezentaci obvyklejší formu, uložení jednotlivých dokumentů rovnou do formátu pdf, je autentičnost, možné soustředění na důležitý detail a větší pravdivost zobrazení.
U knihy je pro mne velmi důležitý souhrn všech faktorů - velikost, formát, zvolené materiály, typ vazby, celkový výraz hotového výtisku a proto prezentace jednotlivých stran může být pro rychlé seznámení velmi zavádějící.

Trochu podrobněji:

Ohniska znovuzrození - katalog (Galerie hlavního města Prahy)

Jedna z prvních velkých výstav umění přelomu padesátých a šedesátých let. Cílem bylo reprodukovat na rozumném počtu stran co nejvíce nikdy nepublikovaných děl i dokumentů a to za udržení zajímavého výsledku. Z tohoto důvodu bylo zvoleno trojsloupečné zrcadlo sazby sázené písmem Rockwell. Charakter tohoto málo používaného písma vytváří vzláštní pocit návratu v čase, jisté důraznosti a naléhavosti spojené s díly představované doby. Obálka je s ohledem na charakter tématu řešena jednoduchým černým textem vytištěným na lepence z recyklovaného papíru ve kterém zůstaly nahodile ponechané, nevybělené kousky ze zpracovaných tiskovin. Výrazné, jednoduché bloky textu na hřbetě a titulu pak spolu s neupravenou lepenkou odkazují na grafiky šedesátých let a v té době hojně užívaný balicí papír. Kniha je členěna na jednotlivé kapitoly oddělené vstupními listy, které spolu s posunem zrcadla na 5 cm od hlavy, opticky odlehčují výraznou sazbu i vizuálně velmi zatížené strany. Množství malých černobílých reprodukcí je pak zalamováno do průběžně tekoucího textu. Významným dílům nebo kvalitnějším barevným reprodukcím byly podle prostorových možností věnovány některé celostrany. Znáte-li tuto knihu ve slovenštině - vyšla u příležitosti opakování výstavy ve Slovenské národní galerii, ve shodné úpravě, s použitím stejného formátu, řěšení obálky, vnitřních stran, potahového materiálu, volby sazebního písma i zrcadla sazby - jen grafik v tiráži je jiný.

České umění 1900-1990 - katalog (Galerie hlavního města Prahy)

Katalog stálé výstavy v nově otvíraném Domě u Zlatého prstenu. Katalog byl úzce svázán s výstavní expozicí, která v každé místnosti obsahovala navigaci jako vazbu na texty v katalogu. Cca 15 cm nad podlahou návštěvníky průběžně doprovázel šedý informační text, který informoval ale nerušil jednotlivá díla. Kniha obsahuje všechny doprovodné texty - oddělené identicky jako na výstavě. Pro přehlednost, lepší hledání i orientaci jsou v tisku hlavní oddíly, sestavené jednotlivými autory, zvýrazněny vakátem potištěným výraznou modrou barvou odvozenou od barevnosti obálky. Počátky jednotlivých oddílů, obsahující několik podkapitol, jsou tak při rychlém prolistování knižního bloku, jasně viditelné. Cílem byla přehledná orientace během používání katalogu v expozici. Texty k historii sbírek, tištěné na mírně zabarveném ofsetu jsou spolu bibliografií a seznamem vystavených děl umístěny do vyřazeného bloku za monografickou část. Důvodem bylo logické oddělení odlišných informací od monografických textů, zlevnění tisku i haptická příjemnost rozdílných typů použitého papíru.

Sursum - katalog (Galerie hlavního města Prahy)

Kniha vydaná k zahájení stejnojmenné výstavy v Galerii hlavního města Prahy obsahuje do té doby nepublikovaný souhrn práce všech významných členů skupiny Sursum. Požadavkem autorů bylo přehledné členění literární části, medailonů jednotlivých autorů a kompletního anglického překladu. Charakter většiny obrazového materiálu - až na pár obrazů jsou zde převážně práce na papíře - dovoloval použití nelakovaného papíru. Můj záměr použít ofsetový papír, v té době na monografie nepoužívaný, vzbudil ohromnou nevoli a trvalo mi velice dlouho, než se mi povedlo plán prosadit. To, že se tehdy zdařilo přesvědčit GHMP - k podle nich tak riskantnímu kroku - se myslím vyplatilo. Reprodukované obálky knih, grafika i kresby jsou svou měkkostí velmi blízké originálům. Zrcadlo sazby, je pro velkou odlišnost jednotlivých textů i množství malých doplňkových obrázků trojsloupečné, sázené písmem Weidemann. Menší finanční náročnost papíru pak umožnila přidat kompletní anglický překlad v nezmenšené, dobře čitelné velikosti sazby.

Konec světa? - katalog (Národní galerie v Praze)

Katalog projektu připraveného k zahájení obnoveného výstavního provozu paláce Kinských řadí za sebe velmi různorodé materiály od 18ti autorů a to bez návaznosti jednoho na druhý. Od počátku bylo mým "konzultovaným" záměrem vytvořit výrazný a zajímavý celek komerčnějšího rázu. Katalog je navržen jako samostatná česká a anglická mutace, na obálce jasně odlišena vlajkou. Jako jakási "bonusová ozdoba" je na přebalu použita nalepená samolepka - holografie kresby brouka od Zdeňka Seydla, kterou si pak bylo možné koupit i odděleně od katalogu.
Obrazová nesourodost podkladů od počátku vyžadovala zklidnění a jasné sjednocení. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé úvahy vždy oddělené černou celostranou s obrazovým motivem vážícím se ke zpracovávanému tématu. Podtisk zklidnil přechod mezi jednotlivými oddíly a umožnil bez estetického "karambolu" zařadit vedle sebe, stylově naprosto odlišné reprodukce. Trojsloupečná sazba písmem Frutiger pak dovoluje vřazení doprovodného obrazového materiálu, poznámek a popisků do samotného textu a zároveň řeší vyrovnání nestejně dlouhých příspěvků.

Praha - obraz města v 16. a 17. století - kniha (Argo)

První díl uvažované kolekce soupisů grafických pohledů na Prahu pro nakladatelství Schola Ludus Pragensia a Argo. Požadavky na přítomnost češtiny, angličtiny a němčiny v jednom svazku a co největší reprodukce všech obrázků byly pro tuto knihu určující.
Pro řešení textu byla angličtina, tedy jazyk umístěný mezi češtinu a němčinu v titulech a v místech nutného oddělení zabarvena do okrové barvy. Důležitý soupis, umístěný za obrazovou částí je sázen do třech sloupců oddělených od sebe tenkou černou linkou. Krátký úvodní text je sázen písmem ITC Century do dvou sloupců, mezitituly a oddíly v soupisu jsou kombinovány s písmem Helvetica condensed. Zrcadlo sazby je navrženo výrazně zaplněné, důvodem jsou reprodukce nádherných unikátních štočků a snaha nechat jim, za udržení jednotnosti celku, co nejvíce tiskového prostoru. Formáty vyobrazení jsou různorodé a proto je pro umístění vybraných reprodukcí použito výklopných rozkládaček i na točení o 45 stupňů známé především z úpravy knih 19. století. Pro maximální komfort při práci s knihou jsou v bloku svázaném v černé plátěné vazbě se slepotiskovou ražbou, hřbetem se zlatým kapitálkem a přírodně našedlými předsádkami, vevázány dvě stužky. Sběratel při své práci může zlatou stužkou založit jeden hledaný údaj a přitom červenou mít již dříve označené, nalezené odkazy a srovnání.

Sorosovo centrum současného umění, Praha

bylo v mé práci velmi příjemným partnerem. Malé výstavy konané přímo v prostorách centra potřebovaly dokumentaci a pro autory byl malý katalog vítaným bonusem. Pro dokumentaci byl navržen systém přeložených listů A4, které bylo možno vyfrézovanými dírami založit do šanonu. Komplet jednotlivých listů je řešen s ohledem na finanční náročnost a to tiskem 4/1. Zadní strana je tištěna černou barvou a vnitřní list je čtyřbarevný. Po složení slouží první strana jako titul obsahující jméno autora, datum, jméno výstavy, logo a adresy - na zadní je pak curiculum vitae autora. Po zavěšení do šanonu a rozložení, zůstávají kontakty centra a vedle se objeví reprodukovaná díla. Zavřením a otočením na další list se pak uživatel vcelku komfortně orientuje ve výstavním programu.

Galerie výtvarného umění v Litoměřicích

je dlouhou dobu jednou z mých oblíbených - proto mne práce na jejich materiálech hodně těšila. Po několika letech používání - opuštěný formát katalogů 150 x 230 mm, je dle mého soudu pro typ této galerie i její výstavní program ideální. Na počátku tedy byla má snaha formát obhájit a rehabilitovat což se mi u několika katalogů podařilo. Relativně malý náklad v této velikosti není finančně nedostupný. Díky menšímu formátu stran jich lze naopak přidat a tím vytvořit hřbítek který z katalogu vytvoří knížku.

Mikuláš a Emila Medkovi / Souvislosti

Velmi zajímavé srovnání práce manželů Medkových bylo pro grafika docela složitým oříškem. Fotografie Emily Medkové bylo nutné umístit vedle obrazů Mikuláše Medka tak, aby bylo jasné vzájemné ovlivnění a zároveň musel na malých stranách katalogu vzniknout souzvuk. Základní text sázený do jednoho sloupce písmem URW Linear obsahuje i poznámky, osobní pracovní záznamy a úvahy obou autorů. Tyto texty jsou vyřazeny na zvláštní stany podtištěné temně modrou barvou (texty Mikuláše a Emily Medkových) a tmavě červenou na kterých jsou uveřejněny tématické texty i rozhovory a články z pera jiných autorů. Tyto strany průběžně doprovázejí reprodukovaná díla a oddělují od sebe větší celky. Knížku uzavírá chronologický životopis obou autorů. Ve dvou sloupcích vedle sebe jsou řazena významná životopisná data, v levém Emily a v pravém Mikuláše Medka - od roku 1947 pak obou dohromady, to vše doprovázené dokumentárními fotografiemi.

Jaroslav Prášil - Přítomnost paměti

Kolega z FUD prof. Jaroslav Prášil je svou prací velmi úzce svázán s materiálem a tak bylo podle mého soudu nutné vyřešit alespoň nějakou haptickou přítomnost. Samotný katalog obsahující reprodukce maleb, grafik a paličkovaných náramků však bylo nutné tisknout co nejpřesněji - obsah sjednocený a rozčleněný teplými podtiskovými plochami s maximálním využitím prostoru stran je tedy tištěn na matnou křídu - proto je pak slepá obálka z recyklovaného papíru, chráněna přebalem na ofsetovém papíře, potištěném tmavou sametovou plochou se stříbrným jménem, které má vazbu na autorem hojně využívané stříbrné nitě.

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Z několika realizovaných návrhů bych rád představil příležitostné katalogy výstav fakulty - Rekultivace a Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, dále návrh ediční Umělecko-historické řady a drobné přehledy závěrečných prací "Diplomky". U všech bylo cílem vytvořit přehledný a čistý prostor pro reprodukované práce bez jakéhokoli možného ovlivnění navrženou grafikou.

Katalog výstavy v NG v Praze, z roku 2008 je koncipován podobně jako předchozí "Rekultivace". Snahou bylo účelně vyplnit možný počet stran a představit co největší, vyvážené množství kvalitních obrázků všech oddílů výstavy. Práci předcházelo ohromné množství dohadů, kvanta e-mailových diskuzí, požadavků a návrhů. Výsledná grafická tvář nakonec reflektuje tuto zkušenost výběrem obrazovkového písma, (Courier a Myriad web) a důslednou formou e-mailové estetiky. Katalog vyšel v české a anglické mutaci které od sebe odlišuje metalická barva obálky.

Ediční Umělecko-historická řada FUD je koncipována jako celek nenáročných jednobarevných publikací založených na stejně řešené dvoubarevné obálce, kterou je doporučeno tisknout na rozdílné materiály. Pro každý titul tak lze najít, charakterem vyhovující, materiál, podle něhož se titul lépe hledá. Základní zrcadlo sazby je navrženo s ohledem na složitější text s přítomností poznámek umístěných na jednotlivých stranách a čitelnost delších textů. Základním sazebním písmem je atiqua Týfa text, kombinovaná s nadpisy a zvýrazněním písmem Frutiger.

Diplomky, drobné každoroční shrnutí absolventských prací FUD ve formátu A6. V těchto drobných knížečkách je každému absolventovi věnována jedna tisková strana řazená podle příslušnosti ke katedrám. Reprodukcím jednotlivých prací předchází krátký, pokaždé trochu jinak typograficky řešený úvod a základní studijní informace. Charakter obálek jednotlivých ročníků Diplomek je dán zvoleným designem výstavní grafiky, která prozatím vzniká v ateliéru GD II, pod mým vedením.

Ateliér GD II a práce na FUD UJEP.

Snímkem z letošního předávání Evropských designových cen v Rotterdamu bych velmi rád přešel od ukázky svých realizací k prezentaci ateliéru Grafický design II. na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Fotografie zobrazuje Štěpánku Bláhovcovou - absolventku mého ateliéru při předávání první ceny a symbolizuje tu fakt, že úspěchy absolventů jsou často velkou satisfakcí a hnacím motorem pro mou práci na fakultě. Informace o tomto ocenění proběhla před několika měsíci médii - zlatá medaile v kategorii knižní layout za publikaci Práce jako na kostele kterou vám zde prezentuji a druhé místo za ilustrace knihy Roalda Dahla, Čubka mají pro mne ten sympatický podtext, že prvně jmenovaná práce je diplomní a druhá bakalářská.
Na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně učím jako vedoucí ateliéru Grafický design II. (dříve Ateliér užité grafiky). Tento, v časovém pořadí druhý grafický atelier na tehdejším Institutu výtvarné kultury, jsem měl možnost zakládat v roce 1998 - od toho roku jej vedu bez přestávky. Od počátku je mým prvotním a zcela zásadním rozhodnutím pro přístup ke studentům ateliéru přesvěčení, že každý člověk má mít možnost výběru. Nesnažím se nikoho předělávat, ale předat co nejvíce informací, pochopit osobní přístup, podpořit jeho směřování a pouze v případech neúnosných zakročit.
Zde promítané práce z ateliéru jsou rovnoměrně rozděleny na úvodní blok několika autorských knih na které pak volně navazují některé výsledky opakované spolupráce s ústeckým Činoherním studiem pro které formou ateliérové soutěže navrhujeme plakáty vybraných premiérových her. Plakát a program výherce je realizován a celý soubor všech plakátů pak vystaven při premiéře. Ke konci prezentace je pak přiložen soubor filmových, sítotiskových plakátů. Promítané fotografie jsou různé kvality - mou snahou (hlavně u plakátových souborů) je ukázat spíše ucelený komplet pro porovnání názorové různorodosti přístupů, než výběr nejlepších vzniklých jednotlivostí.
Stálou snahou vedení ateliéru, tedy mou a mého kolegy - asistenta MgA Pavla Friče je udržovat ateliér v jakémsi "zájmovém" sdružení grafického designu - jakési formy grafického studia.
Této snaze podřizujeme zadávání úloh, které navzájem konzultujeme mezi sebou a občas, s větším či menším úspěchem i se studenty. Každoročně vyvoláváme diskuzi nad dalším zadáním a hledáme cesty k společnému porozumění - stálému nacházení aktuálních témat která studenty baví a "nutí" je pracovat bez donucování.
Postavení asistenta je v ateliéru zcela rovnoprávné, ponechávám si pouze (vpodstatě nepoužívané) právo veta. Tento dohodnutý způsob chodu ateliéru má svou nespornou výhodu v občasné různosti názorů a pohledů dvou generačně vzdálených grafiků (Pavel Frič je mým absolventem).
Mou snahou je studenty od prvního ročníku přesvěčit o jejich odpovědnosti za svou prezentaci, o nutnosti používání vlastního rozumu a cesty - to vše nutně spojené s kvalitní argumentací osobních názorů.
V koncepci výuky jsou rovnou měrou zakomponovány čistě akademické úlohy stejně jako praktická zadání. Při konzultacích návrhů se průběžně snažím seznamovat studenty s možnými technickými problémy.
Samotný průběh a proces tvorby je však pro mne někdy důležitější, než výsledek. Vycházím z předpokladu, že i krok špatným směrem je krokem k pozdějšímu správnému. Semestrální práce někdy mohou fungovat jen jako pokus, test, ukázka slepých cest, nebo ověření technických možností a úskalí - to umožnuje omezit takzvané práce "na jistotu" - pro co nejčistší dotažení jsou vyhraženy především klauzurní úlohy.
V letošním roce jsme na katedře vizuální komunikace FUD konečně po mnohaleté snaze zprovoznili dílnu sítotisku. Tento fakt vedl k zadání série sítotiskových filmových plakátů. Vybrané "kultovní" filmy tak získaly alternativní sběratelské plakáty a ateliér se nějakou dobu zabýval velmi zajímavým, vpodstatě akademickým zadáním, které ale předem plánovaným vystavením a požadovaným vytištěním sítotiskem, získalo rozměr praktické realizace. Skoro kompletní sadu jsme prezentovali na letošním Designbloku a v průběhu ledna - února 2011 budou tyto plakáty vystaveny v pražských kinech Světozor, Aero a BioOko.
Výsledky i zájem o ně jsou myslím pro větší část ateliéru další podporou aktivního přístupu k práci. (Text habititační přednášky na VŠUP)