2003 Doteky - katalog (VŠUP, Praha)
  • 2003 Doteky - katalog (VŠUP, Praha)